Праславянските племена

Част V
ТРАКИ И СЛАВЯНИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


София, 2010-2011

Заключителната пета част на изследването съдържа общи наблюдения върху анализирания материал в параграфите, посветени на отделните племена. Това равнище на синтез включва цялостно представяне на миграционните процеси в периода от римското завладяване на тракийските земи до обособяването на славянските народности и техните държавно-политически структури. Така според началния замисъл се извличат общите аргументи за отговор на основния изследователски проблем, отнасящ се за съотношението ТРАКИ - СЛАВЯНИ. Заложената работна хипотеза (вж. увода) е че става дума за един и същ етнос, минал през две фази в своето историческо битие - праславянска (тракийска) и славянска. Крайните обобщителни наблюдения са групирани в следните направления:

  1. Появата на тракийските племенни структури в светлината на направения разбор върху етнонимията.
  2. Типология на племенните названия - по произход, структура и семантика.
  3. Приемственост между праславянските (тракийски) и славянските племенни структури.
  4. Регионални характеристики на изселническия процес в тракийските земи при римското завоевание.
  5. Формиране на племенни общности в новозаселените земи и съдбата им през раннославянския период.
  6. Племенни структури и етнографски групи в славянските страни.

Готовите дялове от петата част ще бъдат публикувани в електронния вариант на изданието на дялове.

Дял I - Съдържание

Дял II - Съдържание

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Mon Jan 28 2013 at 2:23:56am.