Декебал (към 87–106 г.) – последният
дакийски цар, сложил край на живота си,
за да не попадне в римски плен
(Траянова колона)


НОВО: Пета заключителна
част на изследването
за Праславянските племена


Готовите параграфи от петата част
ще бъдат публикувани в електронния
вариант на изданието на дялове.

Праславянските племена

Изследването ПРАСЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА предлага друг поглед върху проблемите за произхода на славяните и съдбата на тракийския етнос. Според тезата на автора римската експанзия в балкано-дунавските земи е предизвикала изселване на част от тракийското население на север. Преселниците намерили нови обиталища в земите между Северните Карпати и Балтийско море, междуречието Днестър – Днепър и долината на Тиса. Така се създали три праславянски племенни групировки – ВАНТИ (ВЕНЕДИ), АНТИ и ГАНТИ. През VI в. западната групировка получила ново название СКЛАВИНИ, което се наложило като общ етноним за трите клона. Така в изследването е показано, че славяните са потомци на тракийските изселници от балкано-дунавските земи. Отхвърлена е общоприетата днес теза за прикарпатска прародина на славяните. Авторът използва названието праславяни за периода до края на V в. и с него са означени траките по двата бряга на Дунав. Проследява се формирането на праславянските (тракийски) племена и преселението при римското завладяване.

На сайта са изложени дългогодишните изследвания на автора за "Праславянските племена". Публикациите на автора по темата са предложени в резюме, а така също и за сваляне в пълния им обем (вж. страницата "Библиотека").

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Mon Jan 28 2013 at 2:16:34am.