The Proto-Slavic Tribes

Part Five
Thracians and Slavs
Conclusion


Sofia, 2010-2011

Section I

Contents (in Bulgarian)

I. Формиране на праславянските племена. Племенните имена

1. Племенни имена, получени от водни названия
1.1. Племенни имена, получени само от основа
1.2. Племенни имена, съдържащи основа (водно название) и представка
1.3. Племенни имена, съдържащи основа (водно название) и наставка
1.4. Племенни имена, съдържащи основа (водно название), представка и наставка
Праславянските предлози
Наставките в праславянските племенни имена
Праславянски племенни имена с образуваща съставка ANTI
Праславянски племенни имена с формираща съставка TRI (TRA, TRE)
Праславянски племенни имена с образуваща съставка DONI (TONI)
Праславянски племенни имена, съдържащи съставката GERI
Праславянски племенни имена, съдържащи съставката LETI
Праславянски племенни имена, съдържащи съставката MANI
Праславянски племенни имена, произлезли от речни названия със съставка APA (ABA)
Праславянски племенни имена, произхождащи от речни названия със съставка ASA
Праславянски племенни имена, произлизащи от речни названия със съставка BARA
Праславянски племенни имена, произхождащи от областни названия
Праславянски племенни имена, произлизащи от селищни названия
Праславянски племенни имена, произлизащи от планински названия
Праславянски племенни имена, произлизащи от специфично занятие или облик на племето
Праславянски племенни имена, които отразяват природно-географски дадености

 
 
 
 
 
Banner: A Dacian fortress sieged by the Romans during the wars in Dacia, 101-106 A.D. (Trayan's column).
Copyright © Ad Hoc 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). All Rights Reserved. Last updated: Mon Jan 28 2013 at 2:25:50am.